Konfliktmægling

Konfliktmægling har til formål at bane vejen for at uenige parter i fællesskab kan nå frem til løsning af en konkret tvist eller uenighed ved inddragelse af begge parters interesser og behov. Mæglingen er en særligt tilrettelagt forhandlingsproces, der med en konfliktmægler/mediator i spidsen, sætter en neutral ramme og proces for parternes videre dialog.

Konfliktmæglerens rolle er at bringe de involverede parter tættere på at finde en løsning i samarbejde. Mægler kommer ikke med løsninger på selve konflikten men sørger for at processen og rammerne omkring konflikten understøtter en løsning på parternes problem.

Mæglingen kan bestå af et – eller flere møder når det er nødvendigt. Mægler kan endvidere medvirke til at nedskrive en aftale indgået mellem parterne når dette ønskes.

Konfliktmægling bringer løsningen på konflikten nærmere

Leif Guldhammer er uddannet mediator og har o mfattende erfaringer med at løse konflikter gennem konfliktmægling. Nøgleordene i en mediation er tillid, frivillighed og fortrolighed. Det er vigtigt for resultatet af en mægling, at de involverede parter har fuld tillid til at disse faktorer er til stede.

Jeg bistår processen med faglighed som uddannet konfliktmægler ved Københavns Universitet. Jeg har således indsigt i de grundlæggende menneskelige aspekter, der kan komplicere en konflikt. Og jeg ved hvad der skal til, for at løsne op for dem.

Mæglingsprocessen kan have forskellige formål: Enten kan der være fokus på at forbedre parternes relation således parterne selv bliver i stand til at løse en konkret konflikt eller fokus kan være på at løse en konkret konflikt. Det kan eksempelvis være at genfinde dialog og samarbejde i en uenighed om forældremyndighed – eller at løse en konkret tvist i en sag om arveret – eller en tvist i en vigtig samarbejdsrelation. Mæglingen har til hensigt at vise at parterne allerede i relationen har de nødvendige ressourcer for at kunne gå nye veje og igen åbne op for tilliden.


Trinene i en mæglingsproces vil ofte være

  • De involverede parter redegør for, hvad de ønsker inddraget i forhandlingen og hvad de ønsker at bruge mæglingen til.
  • Mægler bistår med neutralitet og upartiskhed i et fortroligt rum og sørger for at mæglingsprocessen  understøtter en fælles løsning.
  • Mægler kommer ikke med løsningsforslag på parternes konflikt men understøtter alene processen, der bringer parterne frem til en fælles løsning. Formålet med mediation er at parterne i fællesskab når frem til en løsning via mæglingsprocessen.

Har du brug for en konfliktmægler?

Bliv ringet op